برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

مقاله رایگان b (940)

3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)333-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)353-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛393-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (939)

2-4-1کدام رسانه ، کدام توسعه442-4-2رسانه حکومت و حفظ ارزش‌های مطلوب472-5 پیدایش خبرگزاری ها502-5-1ایران522-5-2 طرز کار خبرگزاری ها53 سایت منبع 2-5-3آژانس خبری562-5-4نظام بین المللی نوین برای اطلاعات و ارتباطات572-5-5تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و خبرگزاری ها592-5-6خصوصی سازی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (938)

4. اغلب کشاورزان مورد مطالعه در صحنه‌ی زندگی اجتماعی در روستا عملاً گرایش پایینی به مشارکت با هم داشته‌اند و در فعالیت‌های کشاورزی نیز گرایش پایینی به استفاده از شیوه‌ی جدید تولید داشته‌اند.5. درآمد و ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق b (936)

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63 3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64 3-4 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64 3-5 روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 653-7 مشخصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………… 663-8 فرآیند پژوهش ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (935)

2-3-1-3 کارکردهای گوناگون اعتماد532-3-2 نظریه اقناع592-3-2-1 پیشگامان نظریه اقناع592-3-2-2 اقناع چیست؟612-3-2-3 هدف ترغیب622-3-2-4 شیوه های اقناع632-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق64فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1 روش تحقیق723-2 جامعه آماری723-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری733-4 ابزارگردآوری اطلاعات ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (934)

3-5.تحلیل خروجی نرمافزار SPSS553-6.خلاصه فصل سوم58فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها594-1.مقدمه594-2.بیان نتایج59فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها995-1.مقدمه995-2.خلاصه995-3.محدودیت های تحقیق1005-4.نتیجه گیری1005-5.پیشنهادات مبتنی بر تحقیق1025-6.پیشنهادات برای تحقیقات آینده103منابع فارسی104منابع اینترنتی105چکیده: سایت منبع همراه با پیشرفت تکنولوژی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (933)

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها864-1 مقدمه874-2) آمار توصیفی884-3 ) آماراستنباطی924-5 ) تحلیل عاملی تأییدی944-3-3) معادلات ساختاری لیزرل1004-3-4) برازش مدل تحقیق1024-3-5) آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری103فصل پنجم: نتیجه گیری و ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (932)

تقدیم به:ت‌تشکر و قدردانی:ث‌چکیدهج‌فهرست مطالبأ‌فهرست شکل‌هاد‌فصل1 معرفی پژوهش11-1 بیان مساله21-2 اهمیت و ضرورت تحقیق51-2-1 حوزه نظری:51-2-2 حوزه کاربردی:51-3 هدف های تحقیق61-3-1 هدف کلی61-3-2 هدف جزیی61-4 سوالات تحقیق71-5 تعریف مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق7فصل2 ادامه مطلب…